Organik Bitkisel Üretim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Organik Bitkisel Üretim
Organik bitkisel üretim, tarımsal üretim süreci içerisindeki tüm faktörlerin belli kurallar bütününe tabii olduğu üretim faaliyetidir. Hayvan yemi, insan gıdası, hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde temini, çoğaltım materyali temin edilmesi, tıbbi ve bilimsel amaçlarla her aşaması Organik Tarım Yönetmeliğine göre üretilen, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetidir.

Organik bitkisel üretim faaliyetinde bulunacak olan kuruluş, öncelikle kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapar ve sonra geçiş sürecine alınır. Geçiş süreci ürün grubuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tek yıllık bitkiler ile mera ve yem bitkilerinde iki yıl geçiş süreci bulunurken, çok yıllıklı bitkilerde bu süre üç yıldır. Bu sürecin belirlenmesinde uygulanan prosedüre göre tek yıllık bitkiler için ekim tarihi, çok yıllıklı bitkiler için de hasat tarihi göz önüne alınır.
Mevzuat gereği organik tarım metodu ile üretilen ürünle aynı tür ve çeşitten olan ya da bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler, istisnai durumlar dışında bir arada üretilemez.

Organik Bitkisel Üretim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Organik bitkisel üretim süreci yer seçiminden doğru fidan ve tohuma, ekim yönteminden ürün hasat edilme sürecine kadar içerisinde birçok farklı bileşeni barındırır. Organik tarımda başarıya ulaşabilmenin yolu tüm bu aşamaları eksiksiz ve titiz bir çalışmayla yürütmekten geçer. Dikkat edilmesi gereken belli başlı kriterler:
Toprak verimliliği korunmak ya da geliştirilmek zorundadır.

 • Topraksız tarıma izin verilmez.
 • Toprak erozyonu engellenmelidir.
 • Tek yıllık bitkiler için, biyolojik azot bağlanmasını sağlamak için baklagilleri de içine alan geniş bir ürün rotasyonu kullanılmak zorundadır.
 • Mümkün olan yerlerde, çok yıllık bitkiler için, örtü bitki olarak baklagiller ekilmelidir.
 • Toprak verimliliğini sürdürmek için, organik gübreleme kullanılmalıdır.
 • Azot gübreleri ve süper fosfata izin verilmez.
 • Kaya fosfatı, potasyum sülfat, mayın orijinli diğer gübreler ve tek iz element gübreler, kanıtlanmış eksiklik durumlarında kullanılabilir
 • Organik ve inorganik gübreleme, bitki ihtiyaçlarını geçmemelidir
 • Gerekli olduğunda kireç (CaCO3) kullanılabilir ve gerektiğinde kullanılmalıdır.
 • Sentetik herbisitler, insektisitler ve fungisitlere izin verilmez.
 • Dayanıklı çeşitler ve adapte olan türleri kullanarak ve doğal düşmanları teşvik ederek, uygun ürün rotasyonu ile zararlılar ve bitki hastalıkları önlenmelidir.
 • Bu tedbirleri aldıktan sonra, TR Yön. Ek-2, Yön. (EC) 889/08 Ek II, JAS Notification 1605 Ek 2, (NOP) National List’te listelenmiş doğal ya da mineral maddeler kullanılabilir.
 • NOP sadece aktif maddeyi değil, izinli doğal pestisitlerin inert içeriklerini de kısıtlar.
 • Yabancı otlar, yeterli toprak işleme ve ürün rotasyonu yoluyla, mekanik ya da termal yollarla kontrol edilmelidir. NOP National List’e uyma koşulunu sağlayan botanik herbisitlere izin vermektedir.